هالوکس والگوس بونیون شست پا، نوعی بیماری پا میباشد که به صورت برجستگی استخوان نمایان می شود که به صورت عدم تقارن مفصل انگشتی بزرگ و گاهی ایجاد استخوان اضافه می باشد . این تغییر شکل پیشرونده است و ممکن است با گذشت زمان افزایش یابد. اما استفاده مداوم از بانداژ هالوکس والگوس طب و صنعت، می تواند مانع پیشرفت این بیماری شود.

ویژگی های بانداژ هالوکس والگوس طب و صنعت

بانداژ هالوکس والگوس طب و صنعت، شامل لا انگشتی و بانداژ مخصوص شب بوده و به دلیل فرم پذیری راحت آن می توان فرم آن را تغییر داد. این بانداژ همچنین به دلیل وجود قطعه لا انگشتی آن می تواند برا فعالیتهای روزمره مورد استفاده قرار گیرد.